دوره و شماره: دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401) - شماره پیاپی 5، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، آبان 1401، صفحه 1-992 
طراحی مدل و تحلیل آماری شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی (BDI)

صفحه 41-62

10.22034/ejs.2022.360303.1286

مصطفی کنگانی؛ مرجان دامن کشیده؛ امیررضا کیقبادی؛ علی اسماعیل زاده مقری


آثار و کاربردهای سیاق در فقه

صفحه 127-146

10.22034/ejs.2023.365352.1312

رضا باقری؛ محمد علی حیدری؛ احسان علی اکبری بابوکانی


تحلیل فقهی خودکشی از منظر فقهای مذاهب خمسه

صفحه 147-165

10.22034/ejs.2023.374976.1335

سارا آخوندی؛ یونس واحدیاریجان؛ محمد رسول آهنگران


مبانی و آثار فقهی- اجتماعی وجوب حج

صفحه 185-204

10.22034/ejs.2023.356857.1277

ابوالفضل الیاسی؛ محمد علی خیراللهی؛ علی فقیهی


علمی

ضمانت اجراهای مدنی تضمین‌کننده در حقوق رقابت و قواعد عمومی قراردادها

صفحه 245-263

10.22034/ejs.2023.352268.1267

حامد مهراد؛ سید محمدهادی ساعی؛ حبیب الله رمضانی آکردی؛ مهرزاد ابدالی


زوال نکاح در اثر تغییر جنسیت: بطلان یا انفساخ

صفحه 265-280

10.22034/ejs.2023.357643.1280

مریم سحرخیز؛ سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ جمشید معصومی؛ سید محمدصادق موسوی


ایرادات در ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه با تأکید بر حقوق آمریکا

صفحه 479-495

10.22034/ejs.2023.388335.1397

موسی طالبی گلین قشلاقی؛ حیدر حسن زاده؛ ستار زرکلام؛ جلیل مالکی


علمی

علل اطاله دادرسی در امورکیفری؛ چرایی و راهکارها

صفحه 603-620

10.22034/ejs.2023.392620.1424

محمدرضا معتمدی ‏زاده؛ حمید دلیر؛ مهدی احمدی موسوی


قائم مقامی در حق تخلیه در چارچوب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

صفحه 827-845

10.22034/ejs.2023.385799.1382

معصومه خلعت آبادی فراهانی؛ سهیل طاهری؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ ابوالفضل احمدزاده


مالکیت فکری از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

صفحه 977-992

10.22034/ejs.2024.425644.1604

علی مشرفی؛ امیر ملا محمدعلی؛ محمود قیوم ‏زاده


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی