دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 13، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، تیر 1401، صفحه 1-252 

علمی

عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی

صفحه 1-21

10.22034/ejs.2022.328460.1150

محمدجواد روحیان؛ محمود قیوم‌زاده؛ سیدابراهیم حسینی


اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه

صفحه 41-60

10.22034/ejs.2022.328338.1149

نیره محمد علی ابراهیم؛ مریم آقایی بجستانی؛ سید محمدرضا امام


نقش مالکیت در دعاوی کیفری و آثار اقتصادی آن

صفحه 95-107

10.22034/ejs.2022.335653.1207

علیرضا اعراب شیبانی؛ حمیدرضا میرزاجانی؛ عباس شیخ الاسلامی


سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی

صفحه 109-127

10.22034/ejs.2022.334504.1197

هادی مومنی؛ محمود روح الامینی؛ محمدجعفر ساعد


تأثیر رانت خواری بر اقتصاد با رویکرد فقهی

صفحه 129-145

10.22034/ejs.2022.333942.1193

. نسرین درویش نوری کلاکی؛ طیبه عارف نیا؛ طاهره سلیمی


تحلیل اقتصادی تعدیل و به‌روز رسانی مهریه با رویکرد فقهی

صفحه 165-180

10.22034/ejs.2022.336855.1217

سید احسان ناصری؛ علیرضا عسگری؛ سید حسن عابدیان؛ سید محمدمهدی احمدی


مفهوم کار شایسته در ارتقاء اقتصاد با نگاهی به منابع فقهی

صفحه 235-252

10.22034/ejs.2022.336460.1214

مهرناز صیرفیان باب الدشتى؛ فرامرز عطریان؛ غلامحسین مسعود


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی