آثار مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران(نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

10.22034/ejs.2023.385795.1381

چکیده

زمینه و هدف: مسئولیت مدنی یکی از موضوعات بسیار مهم در عالم حقوق است که برای تابعان حقوق اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی و نیز اشخاص دولتی و غیر دولتی دارای جایگاه ویژه­ای است. هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران است.
مواد و روش­ ها: پژوهش حاضر از نوع نظری و ‌روش آن به ­صورت توصیفی-تحلیلی است. ابزار گرد‏آوری اطلاعات، کتاب­خانه ‏ای و با مراجعه به اسناد، کتاب­ها و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته ­ها: یافته­ های پژوهش حاضر نشان می­دهد که پیش­تر، اصل لزوم جبران خسارات صرفاً در ارتباط با اعمال تصدی­گری دولت بود؛ اما در حال حاضر اصل مزبور هم در قبال اعمال حاکمیتی و هم اعمال تصدی­گری دولت قابل اعمال است.
نتیجه ­گیری: برخلاف اینکه اصل لزوم جبران کامل خسارت در ارتباط با اعمال حاکمیتی و تصدی­گری وجود دارد، اما آثار این اصل در حوزه های مزبور متفاوت است، در حوزه تصدی­ گری، اصل بر اعاده به وضع سابق است؛ درحالی­که در حوزه حاکمیتی اصل بر پرداخت غرامت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات