اصول بنیادین دادرسی مدنی در دادرسی کار

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس بین المللی ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار پردیس بین‌المللی ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران: (نویسنده مسئول).

10.22034/ejs.2023.377171.1345

چکیده

زمینه و هدف: دادرسی اعم از کار یا مدنی، از دو جزء اصول و تشریفات دادرسی تشکیل می­شود  که تشریفات را می­توان از متن قوانین استخراج کرد. یکی از پیکره ­های دادرسی تشریفات است که رعایت آن اجتناب ­ناپذیر و الزامی است. اصول متمایز و جدا از تشریفات و واجد ویژگی­ های کلی، دائمی، انتزاعی و ارزشی هستند.
مواد و روش­ها: روش پژوهش حاضر، نظری و به­صورت توصیفی-تحلیلی است. گرد‏آوری اطلاعات به ­صورت کتاب­خانه ‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است.
یافته­ ها: اصول دادرسی مدنی در ابتدا برای حکم شدن بر دعاوی در شرایط عادی (عدم نیاز به حمایت از یک طرف دعوی) طراحی شده اند؛ درحالی­که در فضای حقوق کار، اصل حمایت از کارگر حاکم است. اصل تساوی و برابری، سنگ­ بنای اصول دادرسی مدنی محسوب می شود؛ اما این اصل در فضای روابط کارگر و کارفرما تعدیل شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه­ گیری: اصول دادرسی، بنیان ­هایی هستند که در نظام حقوقی، آمره محسوب می­شوند. هرچند در آئین دادرسی مدنی مجموعه­ ای از اصول بنیادین و آمره وجود دارد که در صورت رعایت نکردن آن­ها دادرسی منصفانه نخواهد بود؛ اما گاه با توجه به اصول خاصی که در مقدمة آئین دادرسی کار بدان اشاره شده است، اصول بنیادین مدنظر دادرسی منصفانه تحت­ الشعاع قرار می‌گیرد و چنان­که باید رعایت نمی ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات