سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد پیشگیری از بزه دیدگی محیط‌بانان

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استاد گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

10.22034/ejs.2023.376078.1339

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد پیشگیری از بزه­دیدگی محیط­بانان می­باشد.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته‌ها: در دادرسی­های زیست محیطی، اعطای سمت قانونی لازم به سازمانهای غیردولتی برای «اعلام جرم»، طرح دعوا، ارائه ی ادله و مدارک اثبات جرم، شرکت در کلیه ی مراحل رسیدگی به جرم و در نهایت «اعتراض به آرای محاکم»، تحولی عمده است که از یک سوی رفع یکی از خلاءهای موجود در نظام حقوقی ایران و از سوی دیگر، تضمین مشارکت مؤثر این سازمانها در اجرای هنجارهای زیست محیطی را موجب می شود.
نتیجه‌گیری: نتیجه پژوهش حاضر ضرورت ایجاد بستری مناسب برای مشارکت عموم در امر حفاظت از محیط زیست در قالب سازمانهای غیردولتی است؛ تحقق این مشارکت، مستلزم دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عموم مردم در فرآیند تصمیم سازی، تصمیم­ گیری، دادرسی و عدالت زیست محیطی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- بندرچی، محمد رضا، حفاظت از جنگل­ها و مراتع در حقوق کیفری ایران.، کتاب حقوق محیط زیست و قوه­ی قضاییه، تهران، انتشارات برگ زیتون، 1393.
- تقی زاده انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست در ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، 1378.
- دفتر حقوقی و امور مجلس، حقوق محیط زیست و قوه­ی قضاییه، چاپ اول، تهران، انتشارات برگ زیتون، 1383.
- شیلتون، دینا، کیس، الکساندر، کتابچهی قضایی حقوق محیط زیست، (ترجمه محسن عبدالهی)؛ چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، 1389.
- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت، 1381.
- عمید، حسن، فرهنگ فارسی، جلد نهم، چاپ اول، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1363.
- فهیمی، عزیزالله، مسولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1391.
- قربان نیا، ناصر، «مطالعه­ای پیرامون مسئولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه»، فصلنامه مفید، شماره سیزدهم، 1388.
- لیمان حییم، فرهنگ معاصر کوچک انگلیسی فارسی، چاپ چهاردهم، تهران، واحد پژوهش فرهنگ معاصر، 1386.
- منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اداری، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات سمت، 1386.
- موبدیار غیبی، مهران، مبانی فلسفی حفاظت از محیط زیست در ایران باستان، چاپ اول، تهران، انتشارات برگ زیتون، 1383.
منابع لاتین
- Amanat, Abbas, Iran: A Modern History. New York: Yale University Press, 2017.
- Arefian, Fatemeh Farnaz, Moeini, Seyed Hossein Iradj, Urban Change in Iran Stories of Rooted Histories and Ever-accelerating Developments. London: Springer, 2015.
- Bauer, Joanne R, Forging Environmentalism: Justice, Livelihood, and Contested Environments. Hague: Routledge, 2015.
- Calabrese, Daniele, Kalantari, Khalil, Santucci, Fabio, Stanghellini, Elena, Environmental Policies and Strategic Communication in Iran: The Value of Public Opinion Research in Decisionmaking. Washington: World Bank Publications, 2008.
- Falkner, Robert, Environmentalism and Global International Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Gheissari, Ali, Contemporary Iran: Economy, Society, Politics. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Ghorbani, Mansour, The Economic Geology of Iran: Mineral Deposits and Natural Resources. London: Springer, 2013.
- Issar, Arie S., Zohar, Mattanyah, Climate Change - Environment and Civilization in the Middle East. London: Springer, 2018.
- Paehlke, Robert C, Conservation and Environmentalism: An Encyclopedia. Hague: Routledge, 2013.
- Taylor, Seamus, Hate Crime Policy and Disability: From Vulnerability to Ableism. London: Policy Press, 2022.
- Torsello, Davide, The New Environmentalism? Civil Society and Corruption in the Enlarged EU. Hague: Routledge, 2016.
- Vermeulen, Gert, Bellaert, Wannes, EU Criminal Policy: Advances and Challenges. London: Maklu, 2022.