حمایت از اشخاص ثالث در موارد تخلف مدیران در معاملات شرکت های سهامی درحقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

10.22034/ejs.2023.422973.1596

چکیده

زمینه و هدف: حقوق اشخاص ثالث در معاملات شرکت‌های سهامی از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقالة حاضر بررسی حمایت از اشخاص ثالث در موارد نقض مقررات معاملات شرکت­ های سهامی در حقوق ایران و انگلیس است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش ­برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان، قانون‌گذار به حمایت از حقوق اشخاص ثالث در معاملات شرکت‌های سهامی همت گماشته است. در حقوق دو کشور، معاملات مدیران شرکت­ های سهامی با اشخاص ثالث، دارای اعتیار است. از این منظر، استناد شرکت به اینکه مدیر شرکت خارج از صلاحیت و اختیارات خود، اقدام به معامله با اشخاص ثالث کرده است، پذیرفته نیست. حمایت از حقوق اشخاص ثالث به‌گونه‌ای است که حتی اگر مدیر بدون طی قواعد شرکت انتخاب شده باشد و یا تاریخ مدیریت وی منقضی شده باشد و یا معاملة شرکت از سوی مجمع عادی آن نیز مورد تصویب قرار نگیرد باز هم معامله مدیر عامل با شخص ثالث معتبر است.
نتیجه: ضمانت اجرای حمایت از حقوق اشخاص ثالث بر عهده کسانی است که اجازه چنین معامله‌ای را داده‌اند که هیئت‌ مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذی‌نفع را شامل می‌شود. آن­ها به­صورت تضامنی مسئولیت جبران خسارت وارده را برعهده دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات