دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 15، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، بهمن 1401، صفحه 1-305 
نقش کار و تولید در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقه

صفحه 89-105

10.22034/ejs.2023.348953.1256

کمال محمد بیگی؛ فائزه مقتدایی؛ یونس واحدیاریجان


بررسی فقهی تجاری سازی اهداء تخمک

صفحه 131-144

10.22034/ejs.2023.355696.1273

ملیحه سادات حسینی؛ احمدرضا خزایی؛ ابراهیم یاقوتی


اثر معاملات فضولی در زوال نمایندگی

صفحه 207-225

10.22034/ejs.2023.353527.1268

حمیدرضا میرکو؛ احمدرضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی