زوال نکاح در اثر تغییر جنسیت: بطلان یا انفساخ

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه فقه و مبانی حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (س)، پژوهشگاه امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 گروه فقه و مبانی حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ گروه فقه و حقوق، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2023.357643.1280

چکیده

زمینه و هدف: خانـواده اولین و مهمتـرین نهاد اجتماع است که تقویت­کننده ارزش­های مشـترک هر جامعـه و مهمتـرین بنیان حفاظت و حراست از آن ارزش­هاست. هدف از پژوهش حاضر بررسی زوال نکاح در اثر تغییر جنسیت زوجین میباشد.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به­صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافتهها: به­عنوان یک قاعده کلی میتوان اظهار داشت که در قراردادها و اعمال حقوقی که نوع جنسیت اثر حقوقی ندارد، تغییر جنسیت نیز فاقد اثر حقوقی است، اما در قراردادهایی که جنسیت افراد تعیین­کننده است، مانند ازدواج، با تغییر جنسیت، دستخوش تغییر شده و احکام و آثار متفاوتی بـر آن مترتب می­شود.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: نظریه انفساخ در تغییر جنسیت اصح است و بر اساس آن عقد نکاح از زمان انعقاد تا زمان تغییر جنسیت صحیح بوده و از زمان تغییر جنسیت، قهراً منحل میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات