مطالعه تطبیقی اصول بنیادین اجرای عدالت در مرحله کشف جرم در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی،گروه مطالعات زنان، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2023.392064.1417

چکیده

زمینه و هدف: اجرای عدالت هدف اصلی در هر نظام حقوقی-سیاسی محسوب می­شود. اجرای عدالت در حوزه­های مختلف اعم از کیفری و غیرکیفری دارای جلوه­ها، آثار و احکام خاصی است. در حوزه کیفری نیز کشف جرم و روند دادرسی از اهمیت به­ سزایی برخوردار است.
مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش آن به ­صورت توصیفی-تحلیلی است. گرد‏آوری اطلاعات نیز به ­صورت کتابخانه ‏ای انجام شده است.
یافته ­ها: کشف جرم اولین و مبنایی ­ترین مسئله در فرآیند دادرسی کیفری و نیل به عدالت کیفری محسوب می­شود. در واقع این مرحله، سنگ ­بنای مراحل بعد محسوب می­شود و به­ صورت مستقیم آثار بسیار متنوعی ایجاد می­کند. مرحله کشف جرم نیز مانند سایر مراحل اجرای عدالت کیفری دارای اصول مبنایی خاصی است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه ­گیری: نتایج پژوهش این است که اگرچه حقوق ایران بسیاری از این اصول را مورد تصریح قرار داده است؛ اما در برخی اصول همچون حق انتخاب وکیل و قانونی بودن تحصیل دلیل در قانون آئین دادرسی کیفری خلأهایی دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات