تعهدات بین‌المللی دولت ها در منع خشونت علیه زنان؛ ﺗﻌهد به وسیله یا تعهد به نتیجه

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

10.22034/ejs.2023.390403.1408

چکیده

زمینه و هدف: زنان باید بدون تبعیض از حیث جنسیت و نژاد از حقوق انسانی خود بهره­مند شوند. بر این اساس، در اسناد بین‌المللی مختلف دولت‌ها متعهد به چنین مسئولیتی هستند تا با ایجاد قوانین جدید در حمایت از زنان، قوانین زن ­ستیزی را که باعث محرومیت زنان از حقوق اولیه و ذاتی­شان است، اصلاح کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تعهدات بین‌المللی درباره منع خشونت علیه زنان از منظر ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ است.
مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش تحقیق به­صورت توصیفی-تحلیلی است. روش جمع ‏آوری اطلاعات کتاب­خانه‏ ای و با مراجعه به اسناد، کتاب­ ها و مقالات صورت گرفته است.
یافته­ ها: کمیسیون‌ها و نهادهای بین ­المللی فراوان و همچنین اسناد و کنوانسیون‌های بین ­المللی زیادی در این زمینه برای حمایت از زنان ایجاد شده است که همه‌ بیانگر این مطلب هستند که خشونت در قالب یک معضل جدی و جهانی حقوق بشری، علیه زنان در حال انجام است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه ­گیری: تعهداتی که دولت­ ها در زمینه محو خشونت علیه زنان به­ عهده دارند، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺴﺖ. در این زمینه، دولت‌ها ﺑﺎﻳﺪ راه حل‌ها و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﺗﺨﺎذ کنند ﺗﺎ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺎن ﺗأﺛﻴﺮات مؤثر و ﻣﻔﻴﺪ داﺷﺘﻪ باشند و ﺧﺮوﺟﻲ آن ﻧﺸﺎن­دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

کلیدواژه‌ها

موضوعات