بررسی سیاست تقنینی و حمایتی ایران در حمایت از محیط زیست در مقایسه با فقه و جمهوری خلق چین

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانش‏آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه پردیس بین ‏الملل، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/ejs.2023.366423.1315

چکیده

زمینه و هدف: رشد بنگاه­های اقتصادی، هر چند موجب توسعه اقتصاد یک کشور می شود ولی از آثار منفی فعالیت­های آنها بر محیط زیست نمی توان غافل شد. مضافاَ، از رفتارهای نامتعارف  انسان نیز نسبت به محیطی زیست نمی­توان اغماض نمود. علت اصلی این رفتارها ریشه در حس منفعت طلبی بشر دارد . این در حالی است  که  درقرآن ، انسان به  علت خلیفه بودن بر روی زمین و امانت بودن محیط زیست در دست او، از این رفتارها نهی شده است.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق توصیفی تحلیلی می‏باشد. روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته‌ها: در قانون هوای پاک 1396به عنوان آخرین اراده قانونگذار در راستای عملیاتی کردن اصل 50قانون اساسی، برای حفاظت از محیط زیست مقرراتی مانند استفاده از ابزارمالی و زیباسازی شهرها تصویب شده است. درقانون 2015 محیط زیست چین هم اقداماتی همچون لزوم راه اندازی کمپین و مشورت با وکلای تخصصی مورد شناسایی قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری: در نظام حقوقی هر دو کشور، با وجود شباهت­هایی در نحوه حفاظت از محیط زیست، تفاوتهایی نیز دیده می شود از جمله این که در کشور چین در زمینه آموزش محیط زیست،فناوری اطلاعات سبز و اقدامات قضایی مقررات بهتری وضع گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات