موانع و چالش های دادگاه های داخلی کشور ها در رسیدگی به جنایت تجاوز ارضی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

2 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد نراق، دانشگاه ازاد اسلامی، نراق، ایران.

10.22034/ejs.2023.361553.1293

چکیده

زمینه و هدف: یکی از جنایات مهم و سنگین بین­ المللی، جنایت تجاوز ارضی است که محاکـم داخلی کشور­ها با تکیه بر اصـول حقوقی مقبول در رسیدگی به آن مواجه با چالش­ های متعدد هستند.
مواد وروش ­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏ باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات به­ صورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
 یافته ­ها: محاکم داخلی کشورها علی­ رغم اشکال پنج­ گانه صلاحیتی محاکم تحت شرایطی قادر به رسیدگی به تجاوز ارضی می­ باشد لیکن در این راستا با موانع و چالش­ های متعددی مثل تشخیص متجاوز و مسولیت داشتن در موضوع تجاوز و نیز با حملات سایبری وبیولوژیکی مواجه می باشند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه ­گیری­: عدم اجرای موفق صلاحیت محاکم داخلی بر این جنایت به دلیل وجود موانع و چالش‌های متعدد می باشد که اگر از توجه به نقطه نظرات و دیدگاه‌های موجود راه­ حلی برای آن اتخاذ نگردد، محاکم ملی نخواهند توانست به­ نحو شایسته به این جنایت رسیدگی نمایند.

کلیدواژه‌ها


- اکبری، مسعود، «تعریف جنایت تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری (دستاورد‌ها و چالش‌ها)»، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1390.
- انجمن حقـوق بین‌المـلل، اصـول حاکـم بر شکل­گیری حقوق بین‌الملل عرفی عام، مترجم محمدجعفر قنبری جهرمی، چاپ اول، ۱۳۸۴.
- پوربافرانی، حسن، «صلاحیت دادگاه­های داخلی در رسیدگی به جنایت تجاوز ارضی»، مجله پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره هشت، شماره دوم، 1396.
- پوربافرانی، حسن، حقوق جزای بین‌الملل، چاپ هشتم، تهران، انتشارات جنگل، 1394.
- ساک کیتی شیایزری، کریانگ، حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان، چاپ اول، انتشارات سمت، 1383. 
- ستاد کل نیرو‌های مسلح (بیانیه)
- سودمندی، عبدالمجید، رسیدگی به جنایت تجاوز در دیوان کیفری بین‌المللی، چاپ اول، انتشارات نگاه بینه، 1394.
- شاو ملکم، حقوق بین‌الملل (مسئولیت بین‌المللی دولت و مسئولیت کیفری فردی، ترجمه اسماء سالاری، چاپ اول، انتشارات خرسندی، 1394.
- شهریاری، عبدالنعیم، اصلاح ساختار شورای امنیت؛ زمینه‌ها و ضرورت‌ها، چاپ اول، انتشارات خرسندی، 1394.
- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، نشست تخصصی بازخوانی ترور سردار سلیمانی، 1398.
- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین­الملل عمومی، چاپ چهل و هفتم، انتشارات گنج دانش، 1393.
- طالبی آرانی، روح الله، هژمونی و توسل به زور، چاپ اول، نشر مخاطب، 1395.
- عبدالباقی، سعیده، مشروعیت حقوقی تصمیم‌گیری‌های شورای امنیت در امنیت انسانی، چاپ اول، انتشارات خرسندی، 1395.
- فروغی، فضل الله، «موانع و محدودیت‌های تعقیب داخلی جرایم بین‌المللی»، مجله مطالعات حقوقی، دوره دو، شماره دوم، 1389.
- فروغی­نیا، حسین، «دیوان کیفری بین­الملل و جنایت تجاوز: چالش‌ها و تحولات»، پایان­نامه دکتری دانشگاه پیام نور، 1392.
- نژندی­منش، هبیت الله، بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار سلیمانی در خاک عراق، 1398.
- والاس، ربکا، حقوق بین‌الملل، ترجمه قاسم زمانی و مهناز بهراملو، چاپ دوم، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1387.
- ویکتور، بارین، قاسمی، علی، «حملات سایبری و حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی دادگستری، شماره هفتاد و هشتم، 1391.
منابع لاتین
- Amnesty International, "universal Jurisdiction :the duty of the states to enact and implement legislation", 2001.
- Jurdi, Nidal Nabil, “The Domestic prosecution of the crime of the aggression after the international criminal court review conference possibilities and Alternatives”, Melbourne Jurnal of international low, Vol.14, No. 2, 2013.
- Robinson, Mary, The princeton principles On universal Jurisdiction in: universal Jurisdiction national courts and the prosecution of serious crimes under international Low. Philadelphia, University of Pennsylvania press, 2004.
- Sayapin, Sergey, The crime of aggression in international criminal low, springer science and Business media, 2014.
- Zemanek, Karry, Armed Attack, "max planck Encyclopedia of public international low, Oxford university press, 2010.