مدل سازی استراتژی بازاریابی محصولات شرکت های فناور محور(مطالعه موردی: پارک علم و فناوری تهران)

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2023.389328.1436

چکیده

زمینه و هدف: هدف ‌تحقیق‌ حاضر، مدل‌سازی ‌استراتژی‌های ‌بازاریابی ‌در ارتباط با محصولات ‌فناوری-‌محور شرکت‌های‌ فناور-محور پارک ‌علم و فناوری ‌تهران بود.
مواد و روش‌ها: تحقیق‌حاضر، یک ‌تحقیق ‌توصیفی ‌از نوع ‌همبستگی‌است و در رسته تحقیقات‌کاربردی‌ قرار دارد. جامعه ‌‌آماری ‌‌‍‍‌‌این پژوهش‌ را صاحب­ نظران و خبرگان، مدیران‌ و کارشناسان ‌ارشد شرکت‌های‌ برگزیده ‌فعال‌در پارک‌ علم و فناوری تهران‌ شناسایی ‌است‌ که بالغ بر 290 نفر هستند. برای ‌برآورد حجم‌ نمونه با روش‌ خوشه‎ ای ‌چند مرحله ‎ای ‌و فرمول‌ کوکران70 نفر تعیین‌‌ شدند. برای‌ گرد‌آوری ‌داده‌ها از پرسش­نامه محقق‌ساخته ‌استفاده شده ‌است‌ که ‌روایی ‌با نظرات‌ خبرگان‌ و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. به‌منظور تجزیه­ و­تحلیل داده‌ها از روش معادلات ‌ساختاری‌ و نرم افزار PLS استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: شرکت‌های‌ فناور-محور باید با امکان‌سنجی ورود به بازارهای ‌بین‌المللی به‌ افزایش‌سهم بازار و سوداوری خود توجه کنند.
نتیجه­ گیری: نتایج نشان‌داد گرایش ­های ‌بازاریابی ‌اثر مثبتی ‌بر روی‌ عملکرد در شرکت‌های ‌فناور-محور پارک‌ علم و فناوری ‌تهران دارد. استراتژی ‌‌بازاریابی‌ بین‌المللی ‌اثر مثبتی ‌بر روی‌ عملکرد در شرکت‌های ‌فناور-محور پارک ‌علم ‌و فناوری ‌تهران ‌دارد. گرایش­ های ‌بازاریابی اثر مثبتی بر روی استراتژی بازاریابی بین‌المللی ‌شرکت ‌در شرکت‌های فناور-محور پارک‌ علم و فناوری تهران‌ دارد. تجربه ­های بازاریابی بین‌المللی ‌شرکت ‌اثر مثبتی بر روی استراتژی ‌بازاریابی بین‌المللی ‌شرکت در شرکت‌های فناور-محور پارک ‌علم و فناوری تهران ‌دارد. تجربه های بازاریابی بین‌المللی ‌شرکت ‌اثر مثبتی ‌بر روی عملکرد در شرکت‌های ‌فناور-محور پارک ‌علم و فناوری تهران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات