مسئولیت‌کیفری جرائم ثبتی در حقوق ایران و روسیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

10.22034/ejs.2024.426693.1609

چکیده

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت­ کیفری جرائم ثبتی در حقوق ایران و روسیه است.
مواد و روش‌ها: ‌روش تحقیق به­ صورت توصیفی- تحلیلی و از نوع نظری است. روشی که برای جمع ‏آوری اطلاعات استفاده شده است کتاب­خانه ‏ای است و با مراجعه به کتاب­ ها و مقاله­ ها انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: قوانین­ کیفری دو کشور در حوزه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی مبارزه با جرائم ثبتی بیشتر متأثر از سیاست کیفری حداقلی در دو کشور در راستای مقابله با جرائم ثبتی است و حتی بر راهبرد مشخصی مبنی­ بر تعریف و تبیین مفهوم سوءاستفاده سردفتران از اختیارات خود تحت عنوان«جرم ثبتی» هم نیست. ازاین‌رو سیاست کیفری درباره جرائم ثبتی در دو کشور نیاز به احصا و تقنین این‌گونه رفتارها و تقویت سیاست کیفری و اجرایی دارد لازم است؛ زیرا جرائم و جرم تنظیم سند اصولاً جرمی کلی و مبهم است و امکان تسلط بر همه قوانین در آن ‌واحد هنگام تنظیم سند بسیار سخت و مشکل است.
نتیجه‌: مهم‌ترین راهکارها درحوزه مبارزه با جرائم ثبتی در قالب پیش­گیری­ کیفری با ضمانت اجرای مجازات و ضمانت اجرای کیفری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات