جایگاه سواد رسانه‌ای در قانون اساسی و نقش آن در تحقق حقوق شهروندی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

10.22034/ejs.2023.399744.1458

چکیده

زمینه و هدف: امروزه رسانه­ ها نقش مهمی در اجتماع ایفا کرده ­اند. سواد رسانه­ای می­تواند نقش­ های متفاوتی برای حقوق شهروندی رقم بزند. هدف از این پژوهش تبیین جایگاه سواد رسانه ­ای در قانون اساسی و نقش سواد رسانه­ای در تحقق حقوق شهروندی است.
مواد و روش: پژوهش حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به­ صورت توصیفی-تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با روش کتاب­خانه­ ای و با مراجعه به کتاب­ ها و مقاله­ ها انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته­ ها: مطابق اصل سوم قانون اساسی، دولت ملزم به بهره­گیری از امکانات در بالا بردن سطح آگاهی عمومی با استفاده صحیح از رسانه است. حقوق شهروندان تحت تاثیر سواد رسانه­ای منجر به دموکراسی ­خواهی، مقابله با تهاجم فرهنگی، عدالت اجتماعی و فرهیختگی است.
نتیجه ­گیری: سواد رسانه­ای به آگاهی استفاده از رسانه توجه کرده است. در نتیجه سواد رسانه ­ای منجر به مشارکت شهروندان در جامعه، افزایش آگاهی از حقوق و وظایف شهروندی، ایجاد تفکر انتقادی، گفتمان حقوقی و دموکراسی­خواهی شده است. از این رو از دیرباز نیاز بشریت ارتقای سواد رسانه ­ای و تبیین آن بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات