اعضای هیات تحریریه

 

 

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی

مدیر مسئول

دکتر احمدرضا خزائی

فقه و حقوق دانشیار فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

journal.ihrci.ir
ahm.khazaeiiauctb.ac.ir

سردبیر

دکتر احمدرضا خزائی

فقه و حقوق دانشیار فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

journal.ihrci.ir
ahm.khazaeiiauctb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر منصور زراء نژاد

استاد اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز

m.zarranscu.ac.ir

آیت الله محمدحسن گلی

فقه و اصول استاد، گروه فقه و اصول، دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

ehssanpourgmail.com

دکتر ولی بریم نژاد

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد واحد کرج

vali.borimnejadkiau.ac.ir

دکتر امیرحمزه سالارزایی

استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

amir_hsalartheo.usb.ac.ir

دکتر انشاءالله رحمتی

استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

a_rahmati_phiiiau.ac.ir

دکتر سیدمحمدصادق موسوی

فقه و حقوق خصوصی دانشیار فقه و حقوق خصوصی ، دانشگاه شهید مطهری تهران

ms.mousavimotahari.ac.ir

دکتر سعید نظری توکلی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد فقه و حقوق، دانشگاه تهران

sntavakkoliut.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر فاطمه عرب احمدی

فقه و مبانی حقوق اسلامی مدرس مدعو/دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

1arabahmadigmail.com

مدیر داخلی

مهندس فائزه خزائی

دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران .تهران .ایران

economic_jurisprudenceyahoo.com

مدیر فنی

مهندس اسماعیل کوهزادی

نرم افزار کامپیوتر مدیر فنی، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی

e.koohzadihotmail.com

مدیر وب سایت

مهندس اسماعیل کوهزادی

نرم افزار کامپیوتر مدیر وب سایت، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی

e.koohzadihotmail.com

صفحه آرا

نوشاد رضایی

زبان و ادبیات فارسی دکتری، دانشگاه خوارزمی ، تهران

noshadrezaeegmail.com
09362783002

ویراستار

نوشاد رضایی

زبان و ادبیات فارسی دکتری، دانشگاه خوارزمی، تهران

noshadrezaeegmail.com