مبانی و آثار فقهی- اجتماعی وجوب حج

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی الهیات و معارف اسلامی_ فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

10.22034/ejs.2023.356857.1277

چکیده

زمینه و هدف: در اسلام به فریضه حج و انجام مناسک آن توجه خاصی شده است و بررسی فقهی آن یکی از اساسی ­ترین اموری است که باعث فهم چرایی و وجوب و در نهایت برپایی هرچه باشکوه­تر آن خواهد شد. از این رو هدف از این پژوهش، بررسی فقهی حکم وجوب حج و تأثیر انجام حج بر مسلمانان با تکیه بر آیات، روایات است.
مواد وروش ­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏ آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
 یافته­ ها: هیچ واجبی از طرف خداوند تعیین نمی­گردد مگر اینکه برای ملکف دارای اثرات فردی و اجتماعی باشد. از جمله اثرات اجتماعی که آوردگاه حج است؛ عبارتند از: 1) تبلور فهم حقایق در آینه­ مناسک حج؛ ۲) آینه تمام­نمای قوانین الهی؛ ۳) تجسم­بخشی به داستان آفرینش؛ ۴) بررسی حج در رهگذر اجتهاد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه­ گیری­: علاوه بر تأثیرگذاری فریضه حج بر روح و روان مکلف، این عمل دارای آورده­های اجتماعی است که در قرآن، سخنان پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) به آن سفارش و اشاره شده ­است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات