مطالعه تطبیقی اصول راهبردی در دادرسی مدنی در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیارگروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

10.22034/ejs.2023.386941.1390

چکیده

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی و مطالعه قواعد دادرسی مدنی(بعد شکلی و ماهوی) در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به کشور انگلیس است.
مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش تحقیق به ­صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد‏آوری اطلاعات کتاب­خانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب­ها و مقالات صورت گرفته است.
یافته ­ها: یافته­ ها نشان می­دهند در حقوق انگلیس اصل تشریفاتی بودن دادرسی مدنی، مجموعه‌ای از تشریفات و آئین‌هایی است که مراعات آن برای نیل به نتیجه‌ای که از دادرسی مورد انتظار است، ضرورت دارد. در حقوق کشور انگلیس مطابق با اصل تسلط طرفین بر دادرسی مدنی، محکمه برای رسیدگی صلاحیتی ندارد؛ مگر آنکه هر یک از اصحاب دعوا با رعایت شرایط قانونی چنین رسیدگی را از آن بخواهند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه ­گیری: با بررسی تطبیقی به این نتایج دست ‌یافتیم که در آئین دادرسی مدنی انگلیس، اصول و راه­بردهایی اجرا می‌شوند که مبنای آن‌ها را تنها در قالب اصل قابل پیش‌بینی بودن دادرسی مدنی می‌توان تحلیل کرد. این آثار، تضمین‌کنندة دادرسی منصفانه مدنی هستند و تحقق آن‌ها در مقام عمل، مبین التزام واقعی نظام دادرسی به اصول راه­بردی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات