دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، فروردین 1401، صفحه 1-257 

علمی

ابعاد مالی میانجیگری کیفری در فقه و حقوق ایران

صفحه 1-19

10.22034/ejs.2022.327688.1146

علیرضا محمدبیکی؛ عباس شیری ورنامخواستی؛ ابوالقاسم خدادی؛ سید علی میر ابراهیمی


مبانی فقهی رفاه عمومی و جایگاه آن در حکومت اسلامی

صفحه 73-90

10.22034/ejs.2022.325060.1131

نریمان سبحانی نیا؛ میثم خزایی؛ علیرضا سلیمی؛ عبدالمجید سیفی


بررسی بنیادهای کیفری تشدیدی در قلمرو جرایم اقتصادی

صفحه 239-257

10.22034/ejs.2022.331562.1173

فروغ برزگری؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی