اهداف و چشم انداز

هدف فصلنامه، پژوهش و بازاندیشی در مهمترین مبانی و منابع فقهی علوم اقتصادی از جمله معاملات، مسائل نوظهور فقهی مانند مالیات، بیمه، بورس، بانک و ... بوده و تلاش دارد به بخشهای مهم اقتصاد در فقه، آداب و احکام و قواعد مربوطه از دریچه تحلیل، تبیین و نقد توجه نماید.. به‌ منظور حفظ اعتبار مجله رعایت موارد ذیل ضروری است:

1- دارای فرضیه و استدلالی­ بودن

2- ابتکار و نوآوری و به روز بودن موضوع

3- تتبع و استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید

4- شیوه نگارش و رعایت قواعد ویراستاری در مقالات ارسالی ضروری است

تنها مقاله‌هایی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده‌اند و نویسنده متعهد به‌عدم‌ نشر آنها در جای دیگر است. ضمناً مقاله‌های‌ ارائه‌ شده برای‌‌ بررسی‌ و چاپ نباید هم‌ زمان به‌مجله‌های‌دیگرارائه ‌شده‌باشند. زبان‌ نشریه، فارسی ‌است. ازنقل­ قول‌های غیرفارسی در متن مقاله خودداری شود مگر در مواردی که فهم یک عبارت موضوعیت داشته باشد.