مبانی تکلیف به افشای دلیل در دادرسی مدنی‌ایران و آمریکا

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران(نویسنده مسئول).

3 استاد گروه حقوق عمومی ‌و بین الملل، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/ejs.2023.382968.1363

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر این است که بر مبنای چه مصلحتی می‌توان طرف مقابل یا شخص ثالث را به ارائه دلیل به نفع دیگری ملزم کرد. دغدغه کشف حقیقت و لزوم رعایت حسن نیت در دادرسی‌ ایجاب می‌کند که طرف دعوا و حتی اشخاص ثالث ملزم به ارائه دلیل به نفع دیگری شوند.
مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری است ‌روش تحقیق به­ صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد‏آوری اطلاعات به­ صورت کتاب­خانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب­ها و مقالات صورت گرفته است.
یافته­ ها: به­ منظور موفقیت در دعوا لازم است امور موضوعی مرتبط با آن شناسایی و اثبات شود؛ به همین دلیل راه‌های دست­یابی به ادله اهمیت زیادی دارد. مکانیسم افشای دلیل می‌تواند در اثبات امور موضوعی راه­ گشا باشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه ­گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد که هر یک از طرفین دعوا می‌توانند ارائه اسناد، مدارک و سایر ادله مربوط به دعوا را از طرف مقابل یا اشخاص ثالث درخواست کنند. درحالی­که در دادرسی ارائه امور موضوعی به ­عهده اصحاب دعواست و اثبات ‌این امور نیز علی‌القاعده بر عهده مدعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات