داوران

مسئولیت های داوران

اگر سردبیر نشریه از شما دعوت کرده است که یک مقاله را داوری کنید ، لطفا موارد زیر را در نظر بگیرید:

1- بررسی مقاله به طور انتقادی اما سازنده و تهیه نظرات دقیق در مورد مقاله برای کمک به نویسندگان در بهبود کار خود

2- داوری چندین نسخه از مقاله در صورت لزوم

3- ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت های تعیین شده

4- ارائه توصیه به سردبیر درباره مناسب بودن مقاله برای چاپ در مجله

5- اعلام هرگونه تعارض احتمالی با توجه به نویسندگان یا محتوای مقاله که از آنها خواسته می شود بررسی کنند ، به سردبیر

6- گزارش سو رفتارهای احتمالی تحقیق

7- پیشنهاد داوران جایگزین در صورتی که به هر دلیلی نتوانند مقاله را داوری کنند

8- برخورد با مقاله به عنوان سندی محرمانه

9- استفاده نکردن از کار شرح داده شده در مقاله

10- عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان، اگر به نوعی نویسندگان را شناسایی کنند

11- عدم معرفی خود به نویسندگان

12- عدم تحویل مقاله دریافتی به داوری دیگر

13-  اطمینان از کیفیت و نسخه اصلی مقاله

14-  اطلاع سردبیر در صورت یافتن مقاله اختصاص یافته در هر نشریه دیگری که امتیاز آن را در دست دارد و یا در آن نشریه در دست بررسی است

15- تألیف تفسیر برای چاپ مربوط به مقاله بررسی شده

 

هنگام بازبینی مقاله ، چه مواردی باید بررسی شود؟

1-  تازگی

2-  اصالت

3-  قابلیت اطمینان علمی

4- ارزش علمی مقاله

5-  افزودن جنبه های جدید به حوزه مطالعاتی موجود

6- جنبه های اخلاقی

7. ساختار مقاله ارسالی و ارتباط آن با نویسندگان

8. مراجع ارائه شده برای اثبات محتوا

9. دستور زبان ، علائم نگارشی و هجی

10. سو رفتار علمی

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
مریم احمدی حقوق دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احمد اسفندیاری حقوق استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
ایرج افشاراحمدی فقهی حقوقی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
علی بهرامی نژاد فقهی حقوقی عضو هیات علمی دانشگاه
فرید بیرانوند حقوق گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوب
مهری توتونچیان فقهی حقوقی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
افشین جعفری حقوق استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
جواد حبیبی حقوق عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایمشهر
احمدرضا خزائی دانشیارگروه فقه ومبانی حقوق اسلامی.واحد تهران مرکزی.دانشگاه ازاد اسلامی .تهران.ایران
سارا رستمی استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور ،تهران،ا یران سارمان : دانشگاه پیام نور
معصومه رضایی دانشجوی دکترای تخصصی فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
شبنم رضایی عباسی دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
منصور زراء نژاد میان رشته ای استاد، دانشکده اقتصاد اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
فاطمه عرب احمدی فقهی حقوقی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی
زهره فتح اللهی رنجبرشاهرخی فقهی حقوقی استاد حق التدریس دانشگاه آزاد واحد یادگار امام، تهران، ایران
زهرا قاسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
هوشنگ گل محمدی فقه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
آذر گیوکی حقوق دکترای حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران
علیرضا محمدبیکی حقوق عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مهدی محمدیان امیری فقهی حقوقی استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران
زینب مشهودی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی-پژوهشگر