برنامه‌ استراتژیک فروش محصول داخلی پرورش زالو در شرکت‌های دانش‌بنیان

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

10.22034/ejs.2023.369401.1327

چکیده

زمینه و هدف: موفقیت بدون استراتژی و برنامه‌ریزی دقیق در هیچ زمینه‌ای امکان‌پذیر نیست. کسب و کاری که در زمینه‌ی فروش فعالیت می‌کند، علاوه بر برنامه‌ریزی استراتژیک بازاریابی باید یک برنامه استراتژیک فروش نیز برای خود تنظیم کند. هدف از این پژوهش حاضر، برنامه‌ی استراتژیک فروش محصول داخلی پرورش زالو در شرکت‌های دانش‌بنیان است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با بکارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است.
مواد وروش­ها: ابزار جمع‌آوری داده­‌ها، مصاحبه‌های نیمه­ساختاریافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با بکارگیری روش نمونه­گیری هدفمند با 20 نفر از خبرگان شامل اساتید دانشگاه، خبرگان و کارشناسان و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید زالو طبی مصاحبه انجام شد. روش نمونه‌گیری روش غیراحتمالی و هدفمند از نوع گلوله برفی بود.
 یافته ­ها: یافته پژوهش، نشان­دهنده استخراج تعداد ۳87 کدباز، 10 مفهوم و 6 مقوله است که در قالب مدل پارادیمی شامل: شرایط علّی، شرایط محوری، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله، راهکار/تعاملی و در نهایت پیامد که تولید محصولات دانش‌بنیان است، می‌باشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه­ گیری­: شرکت دانش‌بنیان موثرترین شرکت در نوآوری و رشد دانش می‌باشد که امکان تولید محصولات دانش‌بنیان را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- آقاجانی، حسن  علی، حسین­زاده، سید علی اکبر، مهدی پـورکلاردشت، پژواک، کارآفریـنی و تجاری­سازی فناوری، مینوفر، 1396.
- حسینی، محمود، محترم، رحیم، اسعدی گرگان، احمد، «شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب راهبردهای توسعه بازار شرکت صنعتی زر ماکارونی»، فصلنامه اختصاصی تبلیغات و بازاریابی، شماره دوم، 1395.
- طیبی ابوالحسنی، سید امیرحسین، مقدمه‌ای بر روش تحقیق: رویه‌های استاندارد تحلیل داده‌های کیفی، 1398.
- فتحی میرکوهی، علی، «بررسی عوامل مؤثر بر خرید کالای ایرانی: رویکردی مبتنی بر ناسیونالیسم». پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات علوم انسانی گروه مدیریت بازرگانی، 2015.
- محمدپور، احمد، روش تحقیق کیفی ضد روش، تهران، شر جامعه شناسان، 1392.
- نجاری، محمود. «برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه صنعت کاشی و سرامیک»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پردیس بین­الملل دانشگاه گیلان، 1392.
 
 
 
منابع لاتین
- Bridge, S. Is “entrepreneurship” the problem in entrepreneurship education, Education Training, Vol. 59, No. 8, 2017.
- Corbin, J., & Strauss, A. Basics of Qualitative Research: Techniques, and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd ed.). Thousand Oaks: CA: Sage, 2008.
- Dereli, C. “The developing environment for strategic formation in smaller local authority”, International Journal of Public Sector Management, Vol. 5, No. 20, 2007.
- Ghaedi, F., Dehghan, M., Salari, M., & Sheikhrabori, A. Complementary and Alternative Medicines: Usage and Its Determinant Factors Among Outpatients in Southeast of Iran. J Evid Based Complementary Altern Med, 2015.
- Green, M., Hohenberger, S., & Waters, B. Outsourcing the decryption of abe ciphertexts. In USENIX security symposium, 2011.
- Kalender, M.E., Comez, G., Sevinc, A., Dirier, A., & Camci, C. Leech therapy for symptomatic relief of cancer pain. Pain Med, Vol. 11, No. 3, 2010.
- Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. The only generalization is: There is no generalization. Case study method, 2000.
- Singh, A.P. Medicinal leech therapy (hirudotherapy): a brief overview. Complement Ther Clin Pract, Vol. 16, No. 4, 2010.
- Whitaker, I.S., Rao, J., Izadi, D., & Butler, P.E. Historical Article: Hirudo medicinalis: ancient origins of, and trends in the use of medicinal leeches throughout history, Br J Oral Maxillofac Surg, Vol. 42, No. 2, 2004.