بررسی روابط ارتباطات بازاریابی و تأثیر آن در رفتار خرید با استفاده از تکنیک دیمتل

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

10.22034/ejs.2023.368792.1321

چکیده

زمینه و هدف: زمانی که ترس از سرمایه­گذاری و خرید وجود دارد روش­های بازاریابی و فروش سنتی قطعا پاسخ­گوی نیاز جامعه و شرکت ما نخواهد بود. اینکه در این شرایط چگونه باید فرآیند فروش را پیش ببریم، اینکه آیا فقط وجود محصول با کیفیت یا سازه مقاوم موجب خرید خواهد شد، سوالاتی است که همواره برای انبوه سازان و تیم های فروش و بازاریابی وجود دارد، آنها در پی این هستند که بدانند، عوامل موثر بر فروش واحدها کدامند، به چه ترتیبی بر هم اثر گذارند، چگونه اولویت­بندی شده و بهبود می­یابند.
مواد و روش­ها: جامعه آماری شامل خبرگان و کارشناسان مطلع به امر ارتباطات بازاریابی نوین بود. حجم نمونه با اشباع نظری (17 نفر) در نظر گرفته شد. برای انتخاب نمونه از نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه بود.
 یافته ­ها: نتایج حاصل از تکنیک دلفی نشان داد که 12 متغیر با ارتباطات بازاریابی نوین ارتباط دارند که عبارتند از: بازاریابی رسانه های اجتماعی، ارتباطات بازاریابی نوین، دلبستگی عاطفی به برند، تعامل با مشتری، رضایت ارتباطی، نگرش به برند، اعتبار برند، ارتباطات دهان به دهان، اعتماد مخاطب، تعهد ارتباطی، رفتار خرید و وفاداری.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه­ گیری­: نتایج به دست آمده نشان داد معیار تعامل با مشتری از بیشترین تاثیر‌گذاری و معیار رضایت ارتباطی از میزان تاثیر پذیری بسیار زیادی برخوردار است. همچنین نتایج حاکی از این است که معیار رضایت ارتباطی بیشترین تعامل را با سایر معیارهای مورد مطالعه دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- رحیم‌نیا، فریبرز، رمضانی، یوسف، زرگران، سحر، «تأثیر تعامل کاربران در رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید به‌ واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی»، تحقیقات بازاریابی نوین، شماره نهم، دوره اول، 1398.
- سعیدنیا، حمیدرضا، قهرمانی، آمنه، ایران نژاد پاریزی، مهدی، «پیامد‌ه تاثیر جامعه برند مبتنی بر رسانه‌ی اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برند»، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برن، شماره سوم، دوره دوم، 1395. 
- فیضی، زهرا، غفاری آشتیانی، پیمان، «بررسی تأثیر محتوای رسانه های اجتماعی بر قصد خرید با توجه به نقش میانجی نفوذ اجتماعی هنجاری و اطلاعاتی و ارتباط با مشتری (مشتریان فروشگاه نوین چرم از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام)»، مدیریت بازاریابی، دوره سیزدهم، شماره چهل و یکم، 1397.
- محمدشفیعی، مجید، رحمت آبادی، یزدان، سلیمان زاده، امید، «تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری»، مطالعات رفتار مصرفکننده، شماره اول، دوره ششم، 1398.
- محمود زاده واشان، مهدی، حکیم پور، حسین، «بررسی تاثیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر روی کارآیی بازاریابی مبتنی بر اینترنت، بهبود و بازسازی سازمانها و کسب و کارها»، همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار، دوره اول، 1399.
- مرادی دیزگرانی، میلاد، آقایی کردشامی، ابوذر، «بررسی تأثیر لذت محتوا و لذت روابط اجتماعی در شبکه اینستاگرام بر قصد خرید مشتری؛ تبیین نقش واسطهای تشدید مشتری»، مدیریت بازاریابی، سال پانزدهم، شماره چهل و ششم، 1399.
- موسوی، سید علیرضا، کناره فرد، مریم، «تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر شاخصه‌های جامعه برندی، شیوه‌های ارزش‌آفرینی، اعتماد و وفاداری به برند (مطالعه موردی مقایسه گوشی موبایل اَپل (آیفون) و سامسونگ (گلکسی))»، مدیریت بازاریابی، شماره نهم، دوره بیست و پنجم، 1393.
- موسوی فرد، مهتاب السادات، کبوتری، جمال الدین، «بررسی نقش فعالیت های ارتباطات بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ابعاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: کاربران محصولات شیائومی در اینستاگرام)»، دومین کنفرانس بین‌المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، دامغان، 1400.                     
منابع لاتین
- Aljumah, A, Nuseir, M. T, Alshurideh, M. T, “The Impact of Social Media Marketing Communications on Consumer Response During the COVID-19: Does the Brand Equity of a University Matter?”, In The Effect of Coronavirus Disease (COVID-19) on Business Intelligence, Berlin, Springer, 2021.
- Arrigo, E, Liberati, C, “Mariani, P, Social Media Data and Users' Preferences: A Statistical Analysis to Support Marketing Communication”, Big Data Research, vol. 24, 2021.
- Izadi, H, Bahrinizad, M, Esmaeilpour, M, “Segmenting Consumers in Social Networks Based on Social Motivations of Engagement in Electronic Word of Mouth Relationships”. Journal of Business Management, Vol. 11, No 1, 2019.
- Kim, J, Kang, S, Lee, K. H, “Evolution of digital marketing communication: Bibliometric analysis and network visualization from key articles”. Journal of Business Research, vol. 130, 2021.
- Laurie, S, Mortimer, K, “How to achieve true integration: the impact of integrated marketing communication on the client/agency relationship”. Journal of Marketing Management, Vol. 35, No 3-4, 2019.
- Madan, A, Rosca, L, D, Dumitru, I, Canda, A, “The Value of Art in PersuasiveMarketing Communication and Its Sustainable Effect on the Country of Origin”. Sustainability, Vol. 14, No 3, 2022.
- Martin, S. L, Javalgi, R. R.G, Ciravegna, L, “Marketing capabilities and international new venture performance: The mediation role of marketing communication and the moderation effect of technological turbulence”, Journal of Business Research, Vol. 107, 2020.
- Pickton, David. W, Broderick, Amanda, “Integrated Marketing Communication”, Harlow, Pearson Education, 2018.
- Sashi, C. M., Brynildsen, G, “Franchise network relationships and word of mouth communication in social media networks”, Industrial Marketing Management, vol. 102, 2022.
- Taufique, Khan Md Raziuddin. “Integrating environmental values and emotion in marketing communications inducing sustainable consumer behavior”. Journal of Marketing Communications, Vol. 28, No 3, 2022.