نگاهی به اجرای اسناد لازم‌الاجرا در پرتو فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فقه و حقوق - اندیشه امام خمینی (ره)، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه حقوق و علوم انسانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22034/ejs.2022.346926.1250

چکیده

زمینه و هدف: اسناد لازم‌الاجرا در راستای کاهش حجم پرونده های قضایی طراحی شده‌اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اجرای اسناد لازم‌الاجرا در چهارچوب فرمالیسم و کثرت‌گرایی حقوق می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر جوامع، موجب پیچیده شدن روابط میان تابعان حقوق شده است و در نتیجه قانون‌گذار نمی‌تواند بر اساس نظم و تقسیم‌بندی‌های سنتی عناوین و مفاهیم حقوقی به طراحی و تصویب مقررات بپردازد.

کلیدواژه‌ها