حقوق مؤدیان در عملیات اجرایی وصول مالیات در پرتو حقوق شهروندی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق عمومی ، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2024.422807.1593

چکیده

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی حقوق مؤدیان در  عملیات اجرایی وصول مالیات در پرتو حقوق شهروندی است.
مواد و روش‌ها: مقالة حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: حقوق شهروندی مؤدی مالیاتی در مرحله ابلاغ عبارت است از: 1.حق آگاهی و ابلاغ اجرائیه مالیاتی؛ 2.حق تقاضای تقسیط بدهی؛ 3.حق تقاضای بخشودگی جرائم مالیاتی؛ 4.حق تقاضای مفاصاحساب مالیاتی؛ 5.حق استرداد اضافه ­پرداخت مالیات و نیز حقوق مؤدیان در مرحله توقیف اموال شامل: 1.حق برخورداری از حداقل معیشت؛ 2.حق اعتراض به بازداشت اموال ممنوعه؛ 3.حق بر فعالیت اقتصادی؛ 4.حق بر انتخاب حافظ اموال؛ 5.حق اخذ دریافت گزارش عملیات اجرایی و صورت‌مجلس اموال بازداشت‌شده است. هم­چنین مؤدی مالیاتی در مرحله فروش از حقوقی مانند: 1.حق اعتراض نسبت به قیمت ارزیابی؛ 2. حق تقاضای مهلت بیشتر برای ارزیابی؛ 3.حق اولویت مؤدی در خرید مال مورد تملک سازمان امور مالیاتی؛ 4.حق مؤدی بر امکان رفع توقیف اموال؛ 5.حق پرداخت بدهی بعد از انجام مزایده؛ 6.حق شرکت در مزایده؛ 7.حق مؤدی بر درخواست انتخاب تقدم یا تأخر فروش اموال بازداشت‌شده؛ 8.حق اطلاع از حراج اموال؛ 9.حق شکایت از اقدامات اجرایی؛ 10.حق تقاضای توقف عملیات اجرایی برخوردار است. در مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب 9/11/1395 برخی از حقوق مودی مالیاتی از جمله مطالبه خسارت در صورت وارد شدن ضرر و زیان در جریان توقیف اموال بیان شده است.
نتیجه: مؤدی مالیاتی در هر سه مرحله عملیات اجرایی وصول مالیات از حقوق شهروندی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات