ایرادات در ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه با تأکید بر حقوق آمریکا

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیارگروه حقوق خصوصی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

4 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2023.388335.1397

چکیده

زمینه و هدف: اصل استقلال با مزیت خاصی که به اسناد تجاری به­ویژه ضمانت‎نامة عندالمطالبه اعطا کرده است، موجبات پرداخت فوری آن را فراهم کرده است تا بدین­ترتیب نوعی اطمینان را در معاملات تجاری حاصل کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ایرادات ضمانت­نامه­های عندالمطالبه در نظام حقوقی آمریکا است.
مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری است و ‌روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. روش گرد‏آوری اطلاعات به­صورت کتاب­خانه‏ ای و با مراجعه به اسناد، کتاب­ ها و مقالات صورت گرفته است.
یافته ­ها: در حقوق آمریکا بانک‌ها از صدور ضمانت‌نامه به­ موجب دستورالعمل فدرال رزرو منع شده‌اند و صدور ضمانت‌نامه به مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های بیمه واگذار شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه­ گیری: بانک‌های آمریکایی به ایجاد نهاد جدیدی با عنوان اعتبارات اسنادی تضمینی اقدام کرده‌اند. در این روش اصل استقلال اعتبار اسنادی تضمینی از قرارداد پایه تصریح شده است و ایرادات قرارداد پایه مانعی برای عدم پرداخت نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات