دوره و شماره: دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401) - شماره پیاپی 5، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، آبان 1401، صفحه 1-146 
طراحی مدل و تحلیل آماری شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی (BDI)

صفحه 41-62

10.22034/ejs.2022.360303.1286

مصطفی کنگانی؛ مرجان دامن کشیده؛ امیررضا کیقبادی؛ علی اسماعیل زاده مقری


آثار و کاربردهای سیاق در فقه

صفحه 127-146

10.22034/ejs.2023.365352.1312

رضا باقری؛ محمد علی حیدری؛ احسان علی اکبری بابوکانی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی