اهداف و چشم انداز

هدف‌ مجله توسعه فقه‌پژوهی یا نشر نتایج پژوهش‌ نظام‌مند و مسأله‌ محور در حوزه بین رشته ای، فقه، حقوق، اقتصاد، مدیریت مالی و بانکی است. به‌ منظور حفظ اعتبار مجله در شرف درجه علمی- پژوهشی، رعایت موارد ذیل ضروری است:

1- دارای فرضیه و استدلالی­ بودن

2- ابتکار و نوآوری و به روز بودن موضوع

3- تتبع و استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید

4- شیوه نگارش و رعایت قواعد ویراستاری در مقالات ارسالی ضروری است

تنها مقاله‌هایی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده‌اند و نویسنده متعهد به‌عدم‌ نشر آنها در جای دیگر است. ضمناً مقاله‌های‌ ارائه‌ شده برای‌‌ بررسی‌ و چاپ نباید هم‌ زمان به‌مجله‌های‌دیگرارائه ‌شده‌باشند. زبان‌ نشریه، فارسی ‌است. ازنقل­ قول‌های غیرفارسی در متن مقاله خودداری شود مگر در مواردی که فهم یک عبارت موضوعیت داشته باشد.