اخبار و اعلانات

چاپ هفتم فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی

 موضوع مقالات:     1. واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام  2. حقوق و تکالیف قانونی در روابط مالی زوجین با رویکرد فقهی و حقوقی 3. بررسی اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی و وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها  4. خسارت تاخیر تادیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران  5. بررسی تحلیلی معاملات بر پایه ارز دیجیتالی از منظر فقه امامیه و نقش زنجیره بلوکی در صنایع مختلف  6. واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی  

مطالعه بیشتر