اخبار و اعلانات

چاپ اول فصلنامه علمی تخصصی مطالعات راهبردی فقه و حقوق

 موضوع مقالات: بررسی فقهی و حقوقی جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان قاعده احسان و اسباب اصلی ضمان ضرورت حبس زدایی زنان بزهکار سرپرست خانوار در فقه و حقوق ایران با رویکردی به حقوق فرانسه مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوان های روواندا و یوگوسلاوی جایگاه عقل در علم اصول از منظر علما (امام خمینی، شهید صدر و آخوند خراسانی) قواعد فقهی و کاربرد آن در اقتصاد از منظر قرآن پژوهشی در قاعده  ” الضرورات تبیح المحظورات “

مطالعه بیشتر