داوران

مسئولیت های داوران

اگر سردبیر نشریه از شما دعوت کرده است که یک مقاله را داوری کنید ، لطفا موارد زیر را در نظر بگیرید:

1- بررسی مقاله به طور انتقادی اما سازنده و تهیه نظرات دقیق در مورد مقاله برای کمک به نویسندگان در بهبود کار خود

2- داوری چندین نسخه از مقاله در صورت لزوم

3- ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت های تعیین شده

4- ارائه توصیه به سردبیر درباره مناسب بودن مقاله برای چاپ در مجله

5- اعلام هرگونه تعارض احتمالی با توجه به نویسندگان یا محتوای مقاله که از آنها خواسته می شود بررسی کنند ، به سردبیر

6- گزارش سو رفتارهای احتمالی تحقیق

7- پیشنهاد داوران جایگزین در صورتی که به هر دلیلی نتوانند مقاله را داوری کنند

8- برخورد با مقاله به عنوان سندی محرمانه

9- استفاده نکردن از کار شرح داده شده در مقاله

10- عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان، اگر به نوعی نویسندگان را شناسایی کنند

11- عدم معرفی خود به نویسندگان

12- عدم تحویل مقاله دریافتی به داوری دیگر

13-  اطمینان از کیفیت و نسخه اصلی مقاله

14-  اطلاع سردبیر در صورت یافتن مقاله اختصاص یافته در هر نشریه دیگری که امتیاز آن را در دست دارد و یا در آن نشریه در دست بررسی است

15- تألیف تفسیر برای چاپ مربوط به مقاله بررسی شده

 

هنگام بازبینی مقاله ، چه مواردی باید بررسی شود؟

1-  تازگی

2-  اصالت

3-  قابلیت اطمینان علمی

4- ارزش علمی مقاله

5-  افزودن جنبه های جدید به حوزه مطالعاتی موجود

6- جنبه های اخلاقی

7. ساختار مقاله ارسالی و ارتباط آن با نویسندگان

8. مراجع ارائه شده برای اثبات محتوا

9. دستور زبان ، علائم نگارشی و هجی

10. سو رفتار علمی