اعضای هیات تحریریه

 

 

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدحسن گلی شیردار

فقه و اصول استاد، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق (ع)

ehssanpourgmail.com

دکتر منصور زراء نژاد

استاد اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز

m.zarranscu.ac.ir

دکتر ولی بریم نژاد

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد واحد کرج

vali.borimnejadkiau.ac.ir

دکتر امیرحمزه سالارزایی

استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

amir_hsalartheo.usb.ac.ir

دکتر انشاءالله رحمتی

استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

n.sophia1388gmail.com

دکتر سیدمحمدصادق موسوی

فقه و حقوق خصوصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

mousavi4535gmail.com

دکتر احمدرضا خزائی

فقه و حقوق اسلامی دانشیار فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

www.ihrci.ir/
ahm.khazaeiiauctb.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر رضا احسان پور

فقه و حقوق اسلامی استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

ehssanpourgmail.com

مدیر داخلی

دکتر صادق امین دهقان

حقوق خصوصی دکترای تخصصی حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

sadehghan.logosyahoo.com

صفحه آرا

دکتر محمد دارائی

فقه و حقوق اسلامی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

mohamaddaraeiyahoo.com

کارشناس نشریه

دکتر مهری توتونچیان

فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

mehri.toutounchiangmail.com

مدیر فنی

مهندس اسماعیل کوهزادی

نرم افزار کامپیوتر مدیر فنی، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی

e.koohzadihotmail.com

مدیر وب سایت

مهندس اسماعیل کوهزادی

نرم افزار کامپیوتر مدیر وب سایت، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی

e.koohzadihotmail.com

سردبیر

دکتر احمدرضا خزائی

فقه و حقوق اسلامی دانشیار فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

www.ihrci.ir/
ahm.khazaeiiauctb.ac.ir