اعضای هیات تحریریه

 

 

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی

اعضای هیات تحریریه

سید محمد موسوی بجنوردی

فقه و حقوق اسلامی استاد فقه و حقوق دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

jtiau-tnb.ac.ir

سید مصطفی محقق داماد

فقه و حقوق اسلامی استاد حقوق اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

mostafa.ahmadabadigmail.com

سید محمدرضا آیتی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

mr.ayatisrbiau.ac.ir

محمدرسول آهنگران

فقه وحقوق اسلامی استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران، ایران

ahangaranut.ac.ir

سید محمدصادق موسوی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری، تهران

m.mosavibonabiau.ac.ir

سید ابوالقاسم نقیبی

فقه وحقوق اسلامی دانشیار فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران

da.naghibimotahari.ac.ir

سید محمدرضا امام

فقه وحقوق اسلامی دانشیار فقه و حقوق دانشگاه تهران، ایران

mremamut.ac.ir

اسدالله لطفی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار فقه و حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

lotfidryahoo.com

غفور خوئینی

فقه وحقوق اسلامی دانشیار فقه و حقوق دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ghkhoeinikhu.ac.ir

احمد باقری

فقه وحقوق اسلامی استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران، رئیس دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، ایران

bagheriut.ac.ir

مدیر مسئول

احمدرضا خزائی

فقه و حقوق اسلامی استادیار فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

www.ihrci.ir/
ahm.khazaeiiauctb.ac.ir

دبیر تخصصی

رضا احسان پور

فقه و حقوق اسلامی استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

ehssanpourgmail.com

مدیر داخلی

رضا احسان پور

فقه و حقوق اسلامی استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

ehssanpourgmail.com

صفحه آرا

محمد دارائی

فقه و حقوق اسلامی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

mohamaddaraeiyahoo.com

کارشناس نشریه

دکتر مهری توتونچیان

فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

mehri.toutounchiangmail.com

مدیر فنی

اسماعیل کوهزادی

نرم افزار کامپیوتر مدیر فنی، فصلنامه علمی تخصص مطالعات راهبردی فقه و حقوق

e.koohzadihotmail.com

مدیر وب سایت

اسماعیل کوهزادی

نرم افزار کامپیوتر مدیر وب سایت، فصلنامه علمی تخصص مطالعات راهبردی فقه و حقوق

e.koohzadihotmail.com

سردبیر

احمدرضا خزائی

فقه و حقوق اسلامی استادیار فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

www.ihrci.ir/
ahm.khazaeiiauctb.ac.ir