اعضای هیات تحریریه

 

 

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات راهبردی فقه و حقوق

اعضای هیات تحریریه

سید محمد موسوی بجنوردی

فقه و حقوق اسلامی استاد فقه و حقوق دانشگاه خوارزمی

jtiau-tnb.ac.ir

سید مصطفی محقق داماد

فقه و حقوق اسلامی استاد حقوق اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

mostafa.ahmadabadigmail.com

سید محمدرضا آیتی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

mr.ayatisrbiau.ac.ir

محمدرسول آهنگران

فقه وحقوق اسلامی استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران

ahangaranut.ac.ir

سید محمدصادق موسوی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری

m.mosavibonabiau.ac.ir

سید ابوالقاسم نقیبی

فقه وحقوق اسلامی دانشیار فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری

da.naghibimotahari.ac.ir

سید محمدرضا امام

فقه وحقوق اسلامی دانشیار فقه و حقوق دانشگاه تهران

mremamut.ac.ir

اسدالله لطفی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار فقه و حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی

lotfidryahoo.com

غفور خوئینی

فقه وحقوق اسلامی دانشیار فقه و حقوق دانشگاه خوارزمی

ghkhoeinikhu.ac.ir

سردبیر

احمد باقری

فقه وحقوق اسلامی استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران - رئیس دانشکده الهیات، دانشگاه تهران

bagheriut.ac.ir

مدیر مسئول

احمدرضا خزائی

فقه و حقوق اسلامی استادیار فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

www.ihrci.ir/
ahm.khazaeiiauctb.ac.ir

دبیر تخصصی

رضا احسان پور

فقه و حقوق اسلامی استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

ehssanpourgmail.com

مدیر داخلی

رضا احسان پور

فقه و حقوق اسلامی استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

ehssanpourgmail.com

صفحه آرا

محمد دارائی

فقه و حقوق اسلامی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

mohamaddaraeiyahoo.com

کارشناس نشریه

دکتر مهری توتونچیان

فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

mehri.toutounchiangmail.com

مدیر فنی

اسماعیل کوهزادی

نرم افزار کامپیوتر مدیر فنی

e.koohzadihotmail.com

مدیر وب سایت

اسماعیل کوهزادی

نرم افزار کامپیوتر مدیر وب سایت

e.koohzadihotmail.com