چاپ هفتم فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی

 موضوع مقالات:

 

 

1. واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام

 2. حقوق و تکالیف قانونی در روابط مالی زوجین با رویکرد فقهی و حقوقی

3. بررسی اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی و وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها

 4. خسارت تاخیر تادیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 5. بررسی تحلیلی معاملات بر پایه ارز دیجیتالی از منظر فقه امامیه و نقش زنجیره بلوکی در صنایع مختلف

 6. واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی