چاپ اول فصلنامه علمی تخصصی مطالعات راهبردی فقه و حقوق

 موضوع مقالات:

  • بررسی فقهی و حقوقی جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان
  • قاعده احسان و اسباب اصلی ضمان
  • ضرورت حبس زدایی زنان بزهکار سرپرست خانوار در فقه و حقوق ایران با رویکردی به حقوق فرانسه
  • مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق
  • مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوان های روواندا و یوگوسلاوی
  • جایگاه عقل در علم اصول از منظر علما (امام خمینی، شهید صدر و آخوند خراسانی)
  • قواعد فقهی و کاربرد آن در اقتصاد از منظر قرآن
  • پژوهشی در قاعده  ” الضرورات تبیح المحظورات “