دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 13، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، تیر 1401، صفحه 1-252 

علمی

عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی

صفحه 1-21

10.22034/ejs.2022.328460.1150

محمدجواد روحیان؛ محمود قیوم‌زاده؛ سیدابراهیم حسینی


اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه

صفحه 41-60

10.22034/ejs.2022.328338.1149

نیره محمد علی ابراهیم؛ مریم آقایی بجستانی؛ سید محمدرضا امام


نقش مالکیت در دعاوی کیفری و آثار اقتصادی آن

صفحه 95-107

10.22034/ejs.2022.335653.1207

علیرضا اعراب شیبانی؛ حمیدرضا میرزاجانی؛ عباس شیخ الاسلامی


سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی

صفحه 109-127

10.22034/ejs.2022.334504.1197

هادی مومنی؛ محمود روح الامینی؛ محمدجعفر ساعد


تأثیر رانت خواری بر اقتصاد با رویکرد فقهی

صفحه 129-145

10.22034/ejs.2022.333942.1193

. نسرین درویش نوری کلاکی؛ طیبه عارف نیا؛ طاهره سلیمی


تحلیل اقتصادی تعدیل و به‌روز رسانی مهریه با رویکرد فقهی

صفحه 165-180

10.22034/ejs.2022.336855.1217

سید احسان ناصری؛ علیرضا عسگری؛ سید حسن عابدیان؛ سید محمدمهدی احمدی


مفهوم کار شایسته در ارتقاء اقتصاد با نگاهی به منابع فقهی

صفحه 235-252

10.22034/ejs.2022.336460.1214

مهرناز صیرفیان باب الدشتى؛ فرامرز عطریان؛ غلامحسین مسعود


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی