بانک ها و نمایه نامه ها

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران

http://www.ihrci.ir

فصلنامه علمی تخصصی  مطالعات فقه و اقتصادی

http://www.journal.ihrci.ir