شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی

فصلنامه علمی تخصص مطالعات فقه اقتصادی

 

 • ناشر: انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
 • کشور محل انتشار: ایران
 • شاپای چاپی: 7163-2676
 • شاپای الکترونیکی: 7171-2676
 • حوزۀ تخصصی : بین رشته ای، فقه، حقوق، اقتصاد، مدیریت مالی و بانکی
 • زبان مجله: فارسی - انگلیسی
 • نوبت انتشار: فصلنامه
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: دارد
 • دسترسی آزاد: CC-BY
 • نوع داوری: داوری همتا - دو سو کور
 • زمان داوری: 2 ماه
 • درصد پذیرش مقالات: 25%
 • دسترسی به مقاله‌ها: دسترسی آزاد
 • ایمیل مجله: info@ihrci.ir
 • ایمیل پشتیبان: journal.ihrci@gmail.com

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی، زمستان 1399، صفحه 1-93 

علمی تخصصی

1. واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام

صفحه 1-22

صدیقه نقره‌کوب مقدم؛ محمد علی حیدری؛ احمد رضا توکلی


6. واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی

صفحه 78-93

مهدی اشجعی خامنه؛ فاطمه احدی؛ رضا فانی؛ سید رضا احسان پور