دوره و شماره: دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400) - شماره پیاپی 5، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، اسفند 1400، صفحه 1-640 
اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال

صفحه 35-56

10.22034/ejs.2022.328995.1155

آمنه مظلوم زاده؛ عبدالرضا جمال زاده؛ رقیه شهابی


وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون از منظر فقه و حقوق

صفحه 87-104

10.22034/ejs.2022.330294.1162

محسن خاکی نهاد؛ علیرضا رجب زاده؛ علیرضا مظلوم رهنی


نقض حریم خصوصی و مصادیق آن در مرحله تحصیل دلیل

صفحه 199-220

10.22034/ejs.2022.331598.1174

حمید باقری؛ محمد نبی پور؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار


مبانی و آثار تعویق صدور حکم در نظام حقوقی ایران

صفحه 221-238

10.22034/ejs.2022.332593.1185

خسرو خلیلی مهدیرجی؛ کیومرث کلانتری درونکلا؛ حسین میری


تبیین وضعیت دولتهای کنشگر نسبت به حمله سایبری

صفحه 325-343

10.22034/ejs.2022.334786.1198

حمیدرضا آقاباباییان؛ مریم مرادی؛ سیدباقر میرعباسی


تحلیل مقاصدی مماثلت در قصاص در پرتو فقه مذاهب اسلامی‌

صفحه 419-437

10.22034/ejs.2022.340452.1228

جبرائیل فولادیان قراخانلو؛ رحیم وکیل زاده؛ حمید عیوضی


نحوه نظارت دیوان عدالت اداری بر کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

صفحه 439-463

10.22034/ejs.2022.347191.1254

مهرنگ شرج شریفی؛ مهدی شعبان نیا منصور؛ محمد جواد رضائی زاده


بررسی نهاد قضاوت از منظر فقه تربیتی

صفحه 577-595

10.22034/ejs.2022.342970.1234

شبنم رضایی عباسی؛ احمدرضا خزایی؛ علیرضا محمدبیکی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی