دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، فروردین 1400، صفحه 1-136 

علمی

بانکداری اسلامی و سناریوهای صنعت بانکداری با رویکرد نقد استخراج دیجیتال

صفحه 1-23

مرتضی توکل؛ اکبر اعتبارایان خوراسگانی؛ امیرهوشنگ حیدری؛ امیررضا نقش


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی