بایسته‌های توان‌افزاییِ جامعه ‌مدنی در تقویت سیاست ‌جنایی مشارکتی ایران

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی،واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

2 استادیار گروه حقوق و فقه ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (;سمت) ، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه دامغان، دامغان ، ایران

10.22034/ejs.2022.330534.1164

چکیده

زمینه و هدف: تحلیل کاربست حداکثر ظرفیت موجودِ عناصر جامعه مدنی در مردم ایران برای تقویت سیاست جنایی مشارکتی، موضوع این پژوهش است.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر توصیف محتوای کیفی است و با جمع‌آوری اطلاعات از منابع حقوقی نگاشته شده است.
یافته‌ها: مشارکت جامعه مدنی، نظام ‌دادرسی کیفری را از رسمی‌بودنِ محض خارج می‌سازد و از حجم قضا‌گرایی رسمی می‌کاهد تا بدین وسیله بتواند کارایی دستگاه عدالت کیفری را در حوزه‌هایی چون پیشگیری از جرم و مبارزۀ کارآمد با نرخ کلی جرایم ارتکابی ارتقا بخشد.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شود.
نتیجه گیری: مشارکتی شدن سیاست جنایی به معنای فاصله‌گرفتن از سیاست‌کیفری سرکوبگرانه و دولتیِ محض و حضور جامعۀ مدنی در کلیۀ مراحل و فرایندهای حقوقی است که بتواند در کنار نهادهای رسمی، دادگستری، بزهکاران و بزه‌دیدگان در حل و فصل منازعات حقوقی و اجرای تدابیر و طرح‌های مختلف پیشگیری از جرم نقش و مداخله داشته باشد.

کلیدواژه‌ها