نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تخییری سازمان تامین اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد ورامین_ پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.

10.22034/ejs.2024.432785.1647

چکیده

زمینه و هدف: مکانسیم نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر دستگاه­ های دولتی- نهادهای عمومی غیر دولتی(مانند سازمان تأمین اجتماعی) و مؤسسات دولتی است. سازمان تأمین اجتماعی به­عنوان نهاد عمومی غیر دولتی زیر مجموعة نظارت دیوان عدالت اداری قرار می­گیرد. این سازمان در بطن خود صلاحیت تخییری نسبت به بیمه و آئین ­نامه اجرایی داشته است. مبنا و اساس نظارت قضایی دیوان را می­توان از اصل 173 قانون اساسی استنباط کرد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل نظارت قضایی دیوان بر صلاحیت تخییری سازمان تأمین اجتماعی است.
مواد و روش ­ها: روش این پژوهش به­ صورت توصیفی تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته­ ها: دیوان عدالت اداری اصولاٌ واجد صلاحیت قانونی و قضایی برای رسیدگی به موضوعات شرکت­ های دولتی و عمومی غیر دولتی است و برای نظارت قضایی بر اختیارات قوه مجریه مانند سازمان تأمین اجتماعی، دارای یک صلاحیت عام است.
نتیجه: دیوان عدالت اداری نظارت قضایی بر صلاحیت تخییری سازمان تأمین اجتماعی داشته است که این مهم به­ منظور حمایت و صیانت از حقوق شهروندی و تأمین عدالت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات