معامله اتهام در حقوق کیفری امریکا و ایران و تأثیر آن بر قضازدایی با رویکرد فقهی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استادیار،گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/ejs.2022.325226.1134

چکیده

زمینه و هدف: معامله اتهام یکی از رویکردهای شناخته شده در عرصه حقوق کیفری است که ابتدا در امریکا مطرح شد و سپس جایگاه خاصی در نظام های حقوقی پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران و امریکا و تأثیر آن بر قضازدایی است که از منظری فقهی نیز دنبال می‌شود.
مواد و روش‌ها: روش مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی و استناد به مقالات، کتب و اسناد مرتبط در حیطه حقوق کیفری و قضایی است.
یافته‌ها: موافقان معامله اتهام آن را راهی برای قضازدایی و کاهش جرایم دانسته و مخالفان بر پیامدهای آن از جمله اجبار در حضور، محکومیت بی گناهان و فقدان تضامین از سوی مجرمان توجه نشان می‌دهند.
ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با حفظ حقوق مؤلفین و رعایت اصول اخلاق نگارش به رشته تحریر درآمده است.
نتیجه گیری: عدم قوانین جامع در این حوزه در آمریکا موجب شده است تا چالش‌هایی چون محکومیت بی‌گناهان ایجاد شود. اما در نظام کیفری ایران، وجود ظرفیت‌های عدالت ترمیمی فرصت مناسبی برای به رسمیت شناختن معامله اتهام است. از این‌رو، پیش‌بینی این نهاد در نظام کیفری ایران علاوه بر آنکه از حجم پرونده‌ها و هزینه‌های دادرسی می‌کاهد، موجب شرمساری بازپذیرنده متهم می‌شود.

کلیدواژه‌ها