دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، مهر 1400، صفحه 1-276 
ضمانت کیفری حقوق اقتصادی زوجه

صفحه 75-91

10.22034/ejs.2021.142960

مظاهر خواجوند؛ مینا جعفری؛ مجتبی لطفی خاچک


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی