دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 11، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، بهمن 1400، صفحه 1-239 

پژوهشی

سیاست جنایی مشارکتی اسلام در قبال جرائم اقتصادی

صفحه 1-17

10.22034/ejs.2022.325241.1135

حسن حاجی تبار فیروزجایی؛ روزبه اصغری؛ ابوالحسن شاکری


تدوین الگوی جامع کسب و کار در موسسات بانکی

صفحه 241-266

10.22034/ejs.2023.376200.1340

قاسم عبدالله زاده؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ حمیدرضا جعفری دهکردی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی