بررسی فقهی حقوقی تعارض قوانین ناشی از تعهدات قراردادی و غیر قراردادی حق اختراع

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسالمی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 .دانش آموخته کارشناس ارشد، رشته حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.22034/ejs.2022.333704.1192

چکیده

زمینه و هدف: اساساً بروز اختلاف و طرح دعوی در محاکم، یکی از مسائل اجتناب ‌ناپذیر جهان کنونی است که حق اختراع نیز به دلیل تنوع و پیچیدگی آن بیشتر با این مشکل مواجه است. قانون‌گذاران کشورهای مختلف با هدف توسعه اقتصادی و گسترش روابط بین‌المللی اقدام به حمایت از مخترعین می‌نمایند. در همین راستا کنوانسیون‌های متعددی با وضع قوانین در خصوص حقوق مالکیت فکری، گامی بلند برای تحقق نظام واحد در زمینه ی مالکیت فکری برداشته‌اند.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته ها: نقض حق اختراع اگر‌ موجب قرارداد یا در بستری غیرازقرارداد به وقوع بپیوندد موجب مسئول قلمداد نمودن شخص ناقض می‌گردد که شناسایی قانون حاکم بر این تنازع در صورت وجود عنصری خارجی بعضاً با مصائب بسیار همراه است و مسئله تعارض قوانین مطرح می‌گردد.
نتیجه: در انتخاب قانون حاکم، اصل آزادی اراده به‌ موجب نظام‌های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده و در صورت عدم تحقق انتخاب قانون توسط طرفین تنازع، قانون کشور محل تقاضای حمایت در تعهدات قراردادی و همچنین در تعهدات غیر قراردادی می‌تواند به‌ عنوان معیاری بین ‌المللی در دعاوی حق اختراع مورد قبول قرار گیرد. همچنین قضات محاکم داخلی می توانند بر اساس قواعد کنوانسیون های بین المللی که کشور ایران به آنها پیوسته است، اقدام به صدور رأی نمایند.

کلیدواژه‌ها