تبیین وضعیت دولتهای کنشگر نسبت به حمله سایبری

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

3 استاد گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2022.334786.1198

چکیده

زمینه و هدف: حملات سایبری از جمله نگرانی‌های پیچیده امنیتی در دوران معاصر هستند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت دولتهای کنشگر نسبت به حملات سایبری است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر از نوع نظری، روش تحقیق، کیفی و از نوع توصیفی و تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر اصول اخلاقی نظیر ارجاع‌دهی علمی و مبتنی بر رعایت حقوق مؤلفین مدنظر قرار گرفته است.
یافته‌ها: حملات سایبری به عنوان یک عمل زیانبار، علیرغم تهدیدات گسترده‌ و قدرت تخریبی بالایی دارند، مطابق اسناد بین‌المللی منع نشده‌اند. بنابراین عمل زیانبار ناشی از تهدیدات سایبری ممنوع نیستند و همین موضوع باعث تهدید تلقی شدن اینگونه حملات باشند.
نتیجه گیری: اثرات منفی ناشی از حمله سایبری می‌تواند گریبانگیر دولت‌های دیگری غیر از دولتی که حمله سایبری علیه او طراحی شده را در بر بگیرد. مبارزه با حملات سایبری و خسارات ناشی از آن می‌بایست در حقوق بین‌الملل و در راستای حقوق و منافع کشور خسارت‌دیده سامان داده شود. در نظر گرفتن حملات سایبری خسارت بار در زمره حملات جنگی، راهکار حقوقی بین‌المللی برای دفع تهدیدات ناشی از آن است.

کلیدواژه‌ها