چالش‌های عملی رویکرد فمنیسم در چهارچوب نظام حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

3 استادیار، گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران.

10.22034/ejs.2024.441867.1688

چکیده

زمینه و هدف: مشارکت فمینیسم در فضای حقوق بین ­الملل با چالش ­ها و خلأهای بسیاری روبه ­رو است. این چالش ­ها در هر دو فضای تئوری و رویه عملی دولت ­ها مطرح است. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی چالش ­های عملی رویکرد فمینیسم در نظام حقوق بین ­الملل است.
مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش آن به ­صورت توصیفی- تحلیلی است و ابزار جمع ‏آوری اطلاعات نیز به­ صورت کتاب­خانه ‏ای است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته­ ها: یافته­ های پژوهش حاضر نشان می­دهد که رویه جانب­دارانه نظام حقوق بین­ الملل و حضور نابرابر در سازمان­ های بین­ المللی از جمله چالش ­های اساسی رویکرد فمینیسم در نظام حقوق بین ­الملل است.
نتیجه­: هرچند تمرکز هنجارسازی بینالمللی در جهت پیشرفت منافع دولت­ ها و شرکتها و سایر بازیگران است و از طرفی هر دولتی، دولت دیگر را دارای مسئولیت برای تضمین پیشرفتهای بنیادی در حمایت از حقوق بشر زنان میداند، حقوق بینالملل نه از نظر مفهومی و نه به ­لحاظ رویهای، جنسیتی نیست و اکثر مفاد آن هیچ­گونه تعصب جنسیتی را نشان نمیدهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات