سازوکارهای مقابله با ابعاد اقتصادی خشونت خانگی علیه زنان

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

3 گروه حقوق بین الملل، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران.

10.22034/ejs.2022.366426.1316

چکیده

زمینه و هدف: خشونت اقتصادی علیه زنان در محیط خانواده از اشکال مختلف خشونت خانگی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده به سازوکارهای مقابله با آن پرداخته شود.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر از نوع نظری توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است.
یافته‌ها: قانون گذار برای مقابله با خشونت اقتصادی خانگی، سازوکارهایی چون حق نفقه و حق اشغال برای زنان در نظر گرفته است اما این سازوکارها کافی به نظر نمی‌رسد. توانمندسازی زنان در قالب حرفه آموزی و فراهم کردن زمینه و فرصت اشتغال برای زنان در کنار فرهنگ سازی مهمترین سازوکارهایی است که می‌تواند در کاهش خشونت اقتصادی خانگی علیه زنان تاثیرگذار باشد. وقتی زنان از شغل و درآمد اقتصادی برخوردار هستند کمتر از لحاظ اقتصادی در معرض بزه دیده گی خشونت خانگی قرار می‌گیرند. ضمن اینکه آموزش و رشد فرهنگی نیز به تغییر دیدگاه مردان نسبت به زنان انجامیده و مانع استفاده مردان از حربه‌های اقتصادی جهت اعمال فشار و خشونت علیه زنان در محیط خانواده می‌شود.
نتیجه‌گیری: قوانین موجود در مواجه با خشونت اقتصادی خانگی علیه زنان دارای نارسائی است. بر همین اساس، تدوین قوانین در راستای حمایت موثر از حقوق اقتصادی زنان به ویژه زنان خانه‌دار ضروری است.

کلیدواژه‌ها