فرآیند بزه‌دیدگی اطفال در فضای سایبری با تأکید بر عوامل اقتصادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

10.22034/ejs.2022.326142.1139

چکیده

زمینه و هدف: یکی از آسیب های اجتماعی که جامع را تهدید می‌کند افزایش روزافزون پدیده بزه دیدگی اطفال است. بزه دیدگی کودک به معنای هر گونه آسیب جسمی یا روانی، سوء استفاده جنسی و یا غفلت و بی توجهی به نیازهای اساسی کودک می باشد. فضای سایبری به عنوان یکی از محیط های نوین ارتباطی، تعاملات خاص خود را می‌طلبد با وجود همه مزیت‌ها و جذابیت‌های این فضا یکی از مهمترین مشکلات مربوط به آن بزه دیدگی سریع و وسیع اطفال می باشد که کنجکاوی کودک و عدم قدرت تشخیص او و سرعت و تعدد بزهکاران فضای مجازی لزوم دقت نظر ویژه ای در این زمینه را می‌طلبد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که، با ظهور بزه دیده شناسی اطفال، در دهه اخیر، گامهای بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه دیده و شناسایی ویژگیها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیه خود برداشته شده و به سبب تأثیر گذاری انگیزه های اخلاقی و مذهبی بر بزه دیده شناسی اطفال، چشم انداز جدیدی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگی اطفال» فرا روی بزه دیده شناسان و اساتید فن گذاشته است.
نتیجه‌گیری: در قوانین مختلفی که ما در کشور خود داریم در رابطه با حمایت از اطفال به طور عام پیش بینی های خوبی شده است لکن به نظر می رسد مشکلات عمده در اجرای قوانین و رویه انتظامی و قضایی کشور در برخورد با اطفال بزه دیده و استفاده از مجازات های جایگزین به جای استفاده از مجازات های سنتی می باشد که به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


- اسداللهی حاجی کرد، ملیحه، بررسی سوءرفتار والدین با کودکان در مدارس ابتدایی دخترانه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1380.
- بـخشی­پـور، عـباس، پیشگیری اولیـه از کـودک­آزاری، پایان­نامه کارشناسی ارشد انستیتو روانپزشکی تهران، 1377.
- خراسانی، مجتبی، بررسی علل بزهکاری جوانان در استان گلستان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، 1384.
- عطوف، علی حسین، پیشگیری از کودک­آزاری در ایران و آمریکا، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1386.
- علیوردی­نیا، اکبر، صالح­نژاد، صالح، «کاربست­های نظریه گزینش عقلانی در تبیین جرایم و ارائه دلالت­های سیاستی برای پیشگیری از جرم»، کارگاه، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، 1392.
- علیوردی­نیا، اکبر، علیمردانی، منا، «کاربست تجربی نظریۀ فعالیت‌های روزمره در بررسی رفتارهای انحرافی دانشجویان»، جامعه­شناسی کاربردی، دوره بیست و هشتم، شماره سوم، 1396.
- کاشفی اسماعیل­زاده، محرم، بررسی وضعیت کودکان خیابانی در مشهد، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1379.
- کاظمی­پور، شهلا، سنجش نگرش نسبت به تنبیه بدنی کودکان و کودک­آزاری، مرکز پژوهش­های صدا و سیما، 1377.
- محمدخانی، پـروانـه، شیوع کـودک­آزاری، شایـع­ترین الگوهای آزار در دانش­آموزان مدارس راهنمایی شهر تهران، طرح پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، 1380.
- مدنی، سعید، کودک­آزاری در ایران، چاپ اول، تهران، نشر اکنون، 1383.
- مصداقی، مهرنوش، حمایت از اطفال در حقوق ایران و اسناد بین­المللی، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1380.
- ملکی، حسن، کودکان و نوجوانان خیابانی، چاپ اول، تهران، نشر اکنون، 1384.
- نامداری، پریسا، بررسی میزان شیوع سوءرفتار در دانش­آموزان دوره راهنمایی شهر خرم­آباد و تحقیق عوامل مؤثر بر آن، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1377.
- ولبرت برجس، آن، رگر، چریل، آر. رابرتس، آلبرت، بزه­دیده­شناسی نظریه­ها و کاربردها. ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران، نشر میزان، 1395.