سیاست جنایی مشارکتی اسلام در قبال جرائم اقتصادی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 استاد گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد بابلسر، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

10.22034/ejs.2022.325241.1135

چکیده

زمینه و هدف: اسلام همواره بر سیاست جنایی مشارکتی تاکیده داشته است در واقع نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در عرصه علوم جنایی و واکنش به پدیده مجرمانه خاصه در قبال جرایم اقتصادی همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری نیز همین وضعیت را پشت سر گذاشته است.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: نقش و هدف اصلی سیاست جنایی در یک جامعه، کنترل مؤثر جرم و مهار پدیده‌های مجرمانه است. هدف از سیاست‌گذاری اقتصادی در حوزه اقتصاد مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی است. دولت‌ها همواره در تلاش هستند تا با سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های مختلف، خود را از نظر اقتصادی کارآمد کنند. زیرا آرامش و ثبات اقتصادی مهمترین و اساسی ترین مؤلفه امنیت محسوب می‌شود.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت محتوا، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: فساد در نظام اقتصادی جرمی است که سال هاست محور سیاست‌های قانونگذاری ایران بوده است، اما شتابزدگی قانونگذار در تدوین قوانین مرتبط مانع از آن شده است که سیاست جنایی منسجم و قاطعی را در این زمینه دنبال کند. بنابراین موفقیت‌ در امر پیشگیری‌ از جرایم مرتبط با جرایم اقتصادی منوط به‌ مشارکت‌ تمامی‌ کنشگران جامعه‌ مدنی‌ است.

کلیدواژه‌ها