رونق تولید از نگاه قرآن با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران.

2 دانشجوی دوره دکترای تخصصی الهیات و معارف اسلامی، گرایش علوم قرآن و حدیث، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

10.22034/ejs.2022.323601.1122

چکیده

زمینه و هدف: رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی یکی از دغدغه‌های اساسی نظام‌های سیاسی اسلامی است. پژوهش حاضر به بررسی رونق تولید از منظر قرآن‌کریم و دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌پردازد.
مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و مراجعه به متون دینی از جمله قرآن کریم، بیانات و دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول و قواعد اخلاقی از جمله ارجاع‌دهی، استفاده دقیق و علمی از منابع در دستور کار قرار گرفته است.
یافته‌ها: استفاده از خلاقیت و کارآفرینی، حرمت ربا، تلاش و خرد جمعی برای تولید مضاعف و مصونیت‌بخشی به حوزه اقتصاد، بیانگر دیدگاه قرآن کریم و به تبع آن مقام معظم رهبری است.
نتیجه گیری: رونق تولید نیازمند اصل تعاون و همگرایی و دوری از فعالیت‌های غیرمولد برای افزایش ثروت است. اقتصاد اسلامی، رونق تولید را بر مبنای قرار داشتن آن در مسیر سعادت دنیوی و اخروی انسان قابل پذیرش می‌داند.

کلیدواژه‌ها